دو

دست نوشته من

من تو دو چشم سیاه

من و تو و دو چشم سیاه

تو از کهکشان دل من رد شدی

من افتاده ام در سیاه چاله ها۱۵۲ ۱۴۴