عالم

دست نوشته من

من از عالم تنهایی


من از عالم تو را تنها گزیدم

روا داری که من غمگین نشینم ؟!

۱۳۷ ۱۵۱